പ്രണയിനി

പ്രണയം ഒരു അഭിനിവേശം തന്നെയാണ്, നഷ്ട പ്രണയങ്ങൾക്ക് ഊഷ്‌മളത കൂടുതലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും അവളോടത്‌ തുറന്നുപറയാൻ സാധിക്കാതെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ..

അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ അവളെനിക്ക് സുപരിചിതയായിരുന്നു, പക്ഷേ അവൾക്കന്യനാണ് ഞാൻ  എന്ന സത്യം മറന്നുപോയി ഞാൻ.

Advertisements

ചിന്ത

ചിന്തിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ പ്രവർത്തിയാണ്, സത്യത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട് കാരണം അവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല അറിയുന്നുമില്ലല്ലോ!

“ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്” എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു പക്ഷെ ആ ദൃഷ്ട്ടാന്തങ്ങളും അറിവും പലപ്പോഴും മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്തിനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ഈ ലോകത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത്?
മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് തമ്മിൽ തല്ലുന്ന, അധികാരമോഹിയായ, സമ്പത്തു മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വികാര ജീവിയാകുന്നത്?
എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരസ്പരം സഹായിച്ചു സ്നേഹിച്ചു പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല?
എത്ര മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചലനം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നമുക്കാകുമോ ?

ഇതെല്ലം വളരെ വിശാലമായ ചിന്തകൾ ആണെങ്കിൽ വർത്തമാന കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശാകുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതു..

ഞാനൊരു കോൺസ്പിറസി തിയറിസ്റ് അല്ല, എങ്കിൽ കൂടി വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ പോക്കും മതഗ്രനഥങ്ങളിലെ പ്രവചനങ്ങളും നാൾക്കു നാൾ ഏറിവരുന്ന വാണിജ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആധിപത്യവും എല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ സുഗമമായ സാധാരണ ഭാവിയിലേക്കല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്നു എത്തിക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഒരു അപകട സൂചന തരുന്നുണ്ട്.

…..

മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകൾ സമയവും സന്ദർഭവും പോലെ കുറിച്ചിടാനായ് ഒരു സ്ഥലം..

Looking through others eye

Today a thought suddenly poped up to mind, Is it really same as mine the others see through their eyes? their vision?

We know people have different visions. I am not talking about the power of your eye lens, I am talking about the concept for example suppose when I see a red color and describe it as red because some one taught me earlier that it is red. Same in your case, you call a color red which you see because some one told you and make you beleive that it is red, but infact it may be blue color. But you never know it is blue because you think from the very beginning that it is red. My concept is two people looking to a red colour one can call it red seeing it as red and other can call it red seeing it as blue. Both the two never know they are seeing entirely different colors!!

May be this can happen in real or not, I saw there is a possibility in it. Its is just the same in the case of ‘thoughts’ you can’t understand what a human really think or feels because they are seeing it on their own way, even both of your are seeing the exact same thing. YOU CANT LOOK THROUGH SOMEONES EYES.

And when you describe your thoughts in words it became more complicated. The above said theory of mine happens in WORDS too, exact same words will be perceived entirely different by two individuals. When such a situation happens, its the end of the story !.

—– The End —–

a wooden doll princess

Yeah, what you expect? From some one who is not prepared for her marriage. She just act like a wooden doll. Lol! and she is my princess in dreams.

I like her because of her character, it’s really amazing the way she thinks. In my knowledge such girls are rare in my community. Even if some one show the courage they will be silenced immediately, last day I saw a girl who fights well within her very limited war ground. I saw a princess who give up the war for her love to parents, yet she show a warriors attitude.

May be these are all my foolish thoughts, may be it’s all because of she didn’t like me.. simple! 😦 But I am confident about me, always a little bit extra confident. So I hope it’s not about me and may be my insights will be right.

Thats why I love this warrior girl from the beginning, a real princess. I am always very passionate about royalty. I love princess from my childhood, and when I matured I decided to marry one. Haha ya really ! I decided to marry a princess. Quite simple isn’t it? When I found this girl, I find the princess in my dream, additionally she is very expressive and ya she have the ability to use her eyes just like a disney princess.. or like Aladdin’s Jasmine..I know she too feels as a princess. I found a lot of same level thought frequencies in our thoughts.. in our observation about the world. And in our interest in helping others and may be changing the World.

 

I know, more than any one that LOVE is *** pain. I had felt it once. Am I feeling it again??

May be Yes! I am in Love, and Love is the only thing we can do without anyones permission. So I can Love my Love.

The Fire inside me

I know there is a Fire inside me,

Just above my belly in-between my ribs.

I had felt it in different times,

In-between my 28 years.

 

I remember when it felt for the first time,

When my dad hit me for peeing in the bed.

Mom told me I was just 6 months then,

And I wonder how comes I remember it?

 

The Fire emerged and vanished,

When I told the lies, when I first entered the school..

when I write exams, and when I await a reply..

Whenever something important happened, it burned strongly.

 

Every time when I act or in danger,

I felt it with my red-hot heart.

I feel the temp when I think, when I hard worked,

when I write and when I dream.

 

Is that my soul? A ball of fire inside my chest?

Which vibrates when I think about her..

About future.. when I felt immense pleasure and grief.

It is always there, to support me to warn me.

 

My Fire is burning now, more stronger

I know one day it will come out of my chest.

The light brighter than stars,

Brightest of brightest illumination.

Silent weep of a General

Jashan ScoutingIt happened in my childhood, I directly send a personal letter in my limited English to the recruiting officer of Indian army requesting him to enlist me in the force. Such was my strong desire to join the army and to serve the nation. Major General Jashan that was my favourite name while I think about my future. Even now, I know well that I am not a ‘obey without question’ type individual the primary qualification for an army men; still I am fascinated about becoming an army officer.

I love the army and their life, so as an Indian I love my army, and it’s personnel. I extend my full support for them and I am ready to offer my service in any case of emergency enlistment. But that doesn’t mean I am bhakth! I m following the Constitution as a lawful citizen of India. I do value human cause than my patriotic sentiments.

It was shocking when I watch omar abdulla’s video from twitter a Kashmeeri youth is tied in front of the army jeep. Is this my army, I used to proud about? Is this the proud and glorious warriors of Bharat Matha? Which army in earth use fellow citizen as a human shield?? Even the notorious Israel armed forces are using palestines not their own people.

People are opposing and supporting army action, some nationalist went further calling all Kashmeeri youth as anti national, a usual term in present India. National or anti-national, patriot or stone pelter, Indian or Paki just think this “we are humans first“.

Business Rules #1

Behind every successful business there will be a set of rules, in fact how much you are abide it that much will be your success rate. So guess, what is rule number 1?

Watch your step !

This is a reminder, before you go for an action always think about it twice,thrice.. any number of times till you are confident with it. Remember each time when you think about it only think about its negative side, be a rebel for the very idea which you think that will bring you success. Then it will be a success. Good Luck.