പ്രണയിനി

പ്രണയം ഒരു അഭിനിവേശം തന്നെയാണ്, നഷ്ട പ്രണയങ്ങൾക്ക് ഊഷ്‌മളത കൂടുതലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും അവളോടത്‌ തുറന്നുപറയാൻ സാധിക്കാതെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ..

അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ അവളെനിക്ക് സുപരിചിതയായിരുന്നു, പക്ഷേ അവൾക്കന്യനാണ് ഞാൻ  എന്ന സത്യം മറന്നുപോയി ഞാൻ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s