പ്രണയിനി

പ്രണയം ഒരു അഭിനിവേശം തന്നെയാണ്, നഷ്ട പ്രണയങ്ങൾക്ക് ഊഷ്‌മളത കൂടുതലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും അവളോടത്‌ തുറന്നുപറയാൻ സാധിക്കാതെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ..

അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ അവളെനിക്ക് സുപരിചിതയായിരുന്നു, പക്ഷേ അവൾക്കന്യനാണ് ഞാൻ  എന്ന സത്യം മറന്നുപോയി ഞാൻ.

Advertisements

Looking through others eye

Today a thought suddenly poped up to mind, Is it really same as mine the others see through their eyes? their vision?

We know people have different visions. I am not talking about the power of your eye lens, I am talking about the concept for example suppose when I see a red color and describe it as red because some one taught me earlier that it is red. Same in your case, you call a color red which you see because some one told you and make you beleive that it is red, but infact it may be blue color. But you never know it is blue because you think from the very beginning that it is red. My concept is two people looking to a red colour one can call it red seeing it as red and other can call it red seeing it as blue. Both the two never know they are seeing entirely different colors!!

May be this can happen in real or not, I saw there is a possibility in it. Its is just the same in the case of ‘thoughts’ you can’t understand what a human really think or feels because they are seeing it on their own way, even both of your are seeing the exact same thing. YOU CANT LOOK THROUGH SOMEONES EYES.

And when you describe your thoughts in words it became more complicated. The above said theory of mine happens in WORDS too, exact same words will be perceived entirely different by two individuals. When such a situation happens, its the end of the story !.

—– The End —–

a wooden doll princess

Yeah, what you expect? From some one who is not prepared for her marriage. She just act like a wooden doll. Lol! and she is my princess in dreams.

I like her because of her character, it’s really amazing the way she thinks. In my knowledge such girls are rare in my community. Even if some one show the courage they will be silenced immediately, last day I saw a girl who fights well within her very limited war ground. I saw a princess who give up the war for her love to parents, yet she show a warriors attitude.

May be these are all my foolish thoughts, may be it’s all because of she didn’t like me.. simple! 😦 But I am confident about me, always a little bit extra confident. So I hope it’s not about me and may be my insights will be right.

Thats why I love this warrior girl from the beginning, a real princess. I am always very passionate about royalty. I love princess from my childhood, and when I matured I decided to marry one. Haha ya really ! I decided to marry a princess. Quite simple isn’t it? When I found this girl, I find the princess in my dream, additionally she is very expressive and ya she have the ability to use her eyes just like a disney princess.. or like Aladdin’s Jasmine..I know she too feels as a princess. I found a lot of same level thought frequencies in our thoughts.. in our observation about the world. And in our interest in helping others and may be changing the World.

 

I know, more than any one that LOVE is *** pain. I had felt it once. Am I feeling it again??

May be Yes! I am in Love, and Love is the only thing we can do without anyones permission. So I can Love my Love.

The Fire inside me

I know there is a Fire inside me,

Just above my belly in-between my ribs.

I had felt it in different times,

In-between my 28 years.

 

I remember when it felt for the first time,

When my dad hit me for peeing in the bed.

Mom told me I was just 6 months then,

And I wonder how comes I remember it?

 

The Fire emerged and vanished,

When I told the lies, when I first entered the school..

when I write exams, and when I await a reply..

Whenever something important happened, it burned strongly.

 

Every time when I act or in danger,

I felt it with my red-hot heart.

I feel the temp when I think, when I hard worked,

when I write and when I dream.

 

Is that my soul? A ball of fire inside my chest?

Which vibrates when I think about her..

About future.. when I felt immense pleasure and grief.

It is always there, to support me to warn me.

 

My Fire is burning now, more stronger

I know one day it will come out of my chest.

The light brighter than stars,

Brightest of brightest illumination.

Nonsense PM predicted by Nostradamus

Lie, lie and again lie, that’s the way fascism creeps in. People who don’t have personality, culture or even a decent behavior fall in line with them. They are not ashamed of circulating lies and intentional fake news. I do not know how they feel when they think about their actions, how can a man live such a life? May be they don’t have brain to think all this. Aha, a life without brain and thoughts.

I am disturbed with the rubbish actions of PM such as the currency ban, he did this without proper study and neglecting its after effects. Business world is in freeze state, in fact there is nothing to do. No cash flow, no credits, bills are pending; everyone reducing the running cost in return people are losing jobs.

 

Yes he’s leading us to the STONE AGE!!

She made me write – my First blog post

I always find reasons for failing my goals, and I have plenty of reasons. This time its changed, the reason for not starting a blog; a decision I have made when I owned my first pc in 2005. It took 12 long years!!

We all do something when we are inspired, and for that we need someone or something which can inspire us with its abundant positive energy. Here I am with Love and Energy, in fact I am feeling this exceptional happy moment after a long period. I can feel my heart, the wind, the sound and ya I am becoming a writer, may be with this energy I will write a poetry. Its all because of a girl, Whom I never seen in my life nor talked. I just finished reading her blog, the words are so powerful the thoughts are thoughtful and it seems I found what I am looking for.

I dreamed about a princess, and now royal birth or not she is the princess. And she made me write.

One day we will talk about this Amera..